Seneno meso in mleko

 

EIP projekt: Seneno meso in mleko

 Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Seneno meso in mleko se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Vodja projekta: Boštjan Kosec bostjan.kosec@kgzs.si

Projektni partnerji: Kontaktna oseba Elektronski naslov
Kmetijski inštitut Slovenije Jože Verbič    tajnistvo@kis.si
P-ino d.o.o. Janez Benedičič    info@p-ino.si
Mlekarna Celeia d.o.o. Alenka Ivanšek info@mlekarna-celeia.si
Anton Kukenberger Anton Kukenberger toni.kukenberger@gmail.com
Matej Zadravec Matej Zadravec matejzadravec7@gmail.com
Žiga Kršinar Žiga Kršinar vevercek@gmail.com
Peter Apat Peter Apat zaseka@gmail.com
Gregor Ovsenik Gregor Ovsenik kmetija.odems@gmail.com
IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM Andreja Kolar  info@ikc-um.si

Povzetek vsebine projekta

Seneno mleko in meso pomenita alternativno možnost za ohranitev prireje mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.

Vzpostaviti želimo celotno proizvodno verigo in z sodobnimi prodajnimi pristopi zagotoviti dostojno ceno kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Iščemo koristi za  kmetije, ki ne škodujejo ostalim deležnikom ali prostoru.

Projektne aktivnosti so razdeljene na 3 stebre:

 1. strategija

– ustanovitev gospodarskega subjekta (npr. d.o.o. ali GIZ,…),

– ustanovitev neprofitne organizacije (npr. združenje),

– vzpostavitev enotnega sistema certificiranja (shema kakovosti) in jasnih pravil,

– priprava izhodišč za SKP po letu 2020 in argumentacija za vključitev senene pridelave/tehnologije,

– izdelava baze ponudnikov senenega mesa in mleka,

– izdelava modela oskrbe javnih zavodov, gostiln in družin,

– analiza možnih načinov financiranja po končanem projektu (npr: Horizon 2020,…);

 1. marketing

– vzpostavitev kolektivne blagovne znamke in pravil glede CGP in uporabe blagovne znamke,

– izvedba promocij (degustacij, PR člankov, udeležba na Podeželje v mestu, Sejem Agra, Sejem narava zdravje, delavnica za otroke),

– postavitev spletne strani in profilov (Facebook, Youtube, Instagram),

– priprava gradiv za komuniciranje z različnimi ciljnimi skupinami,

– izvedba tržne raziskave,

– organizacija mednarodne konference,

– objave na nacionalni ali lokalni televiziji,

– objave na radijskih postajah,

– pošiljanje elektronske pošte,

– objave na online medijih,

– dnevi odprtih vrat na kmetijah;

 1. podpora

– razviti 2 modela kolektivne predelave – sirarne (lastnik je 1 kmet, lastnik je skupina),

– razvoj 3 novih izdelkov (2x iz mleka, 1x iz mesa),

– optimizacija pridelave na travinju (popis travinja, analiza zemlje, določitev pridelka, energetska vrednost sveže trave, izdelava gnojilnih nasvetov, tehnično navodila za oskrbo travinja),

– spravilo, sušenje in skladiščenje sena (analiza krme pred sušenjem in po sušenju, določitev standardov kakovosti sena, tehnično navodilo za spravilo, sušenje in skladiščenje sena),

– specifike krmljenja s senom (analiza krmljenja s trakom, krmilno prikolico in ročno, priporočila za krmljenje),

– idejna zasnova sodobne sušilnice kot nezahtevnega objekta,

– svetovalno podjetje izvede predavanja za kmete,

– svetovalno podjetje izvede predavanja za svetovalce,

– raziskovalna inštitucija izvede poglobljeno predavanje o preizkusu,

– kmetije izvedejo demonstracijo,

– priprava priročnika za kmete in strokovno osebje,

– svetovalno podjetje izvede usposabljanje za kmete.

Splošni cilji projekta so:

 • zagotovitev obstoja in razvoja živinorejskih kmetij na HGO območjih,
 • povečati pridelavo senenega mleka za potrebe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kot tudi industrijske predelave,
 • seneno meso in mleko narediti prepoznavno živilo, kot izdelek višje kakovosti.

 Pričakovani rezultati:

 • vzpostavitev gospodarske družbe (partnerstva med kmeti, predelovalci in ostalimi deležniki), ki bo prevzela organiziranje in promocijo sektorja seneno meso in mleko,
 • enotna shema kakovosti in certificiranja za celotno Slovenijo,
 • vzpostavljena generična-kolektivna blagovna znamka, ki jo lahko vsi uporabljajo ob plačilu prispevka za promocijo in upoštevanju skupnih pravil,
 • vzpostavljena baza ponudnikov in ponudbe senenega mesa in mleka,
 • pri potrošniku dvigniti zavedanje o prednostih in boljšem okusu senenega mesa in mleka,
 • konstantna promocija (PR članki, socialna omrežja), ki jo po končanju projekta nadaljuje gospodarski subjekt,
 • podpora kmetovalcem pri pridelavi in predelavi senenega mesa in mleka (pisno gradivo, delavnice, predavanja, demonstracije,…),
 • demonstracijske kmetije za seneno meso in mleko, kamor si lahko drugi kmetje pridejo pogledat prirejo in predelavo senenega mesa in mleka.

Vaše pobude in vprašanja pošljite na seneno@kgzs.si

Začetek projekta:                            Konec projekta:
19.12.2018                                          18.12.2021

SOFINANCIRANJE
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

POVEZAVE
Evropska komisija, EKSRP
Program razvoja podeželja RS 2014 -2020

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za vsebino je odgovoren P-ino d.o.o.

 

Komentarji so onemogočeni.